Partiledardebatten Regionfullmäktige 6 maj 2014

Mitt inledande anförande:

Fru Ordförande!

Idag behandlar regionfullmäktige årsredovisningen för 2013. Region Skånes 15:e verksamhetsår.
I Region Skåne har satt ribban högt – som sig bör.
Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass. Vi ska vara den mest attraktiva och innovativa regionen i Europa 2020.
Under 2013 har även ett tydligt positivt trendbrott skett i regionens ekonomi. Region Skånes bokslut för 2013 visar ett resultat på 508 miljoner kronor, exklusive effekt av sänkt diskonteringsränta. Det är drygt 200 miljoner kronor bättre än den budget som regionfullmäktige antog. Och vi har använt skattebetalarnas pengar på ett mer effektivt sätt.
Resultatförbättringen mellan 2012 och 2013 uppgår till 800 mkr
Kostnadsutvecklingen med två procent är den lägsta under regionens 15-åriga historia
De finansiella målen har uppnåtts
Nettolåneskulden minskade med nästan 1,7 miljarder kronor (-44%)
Likviditeten har förbättrats påtagligt
Att regionen nu har en mer robust ekonomi är viktigt. Det minskar vår sårbarhet för framtiden och är dessutom avgörande när vi nu står inför mångmiljardinvesteringar i den skånska sjukvården under de närmaste åren.
Det goda resultatet och den låga kostnadsutvecklingen 2013 i kombination med att regionbidragen räknats upp påtagligt utgör en god grund för 2014 och de kommande åren. Det ökar även förutsättningarna för att vi ska kunna säkra vårt viktigaste mål: Nöjda medborgare!

Vårt främsta mål är att leva upp till skåningarnas förväntningar och behov – medborgarna ska vara nöjda.

Under 2013 har Region Skåne tagit flera viktiga steg i rätt riktning. Servicen till skåningarna har blivit bättre och vi har ökat tillgängligheten och valfriheten i den skånska vården än mer. Vårdköerna har minskat ytterligare och Region Skåne har uppnått kriterierna för att få ta del av statens kömiljard under tio av tolv månader – bättre än någonsin. Andelen nöjda resenärer i Skånetrafiken har stigit något under året och det är riktigt glädjande att konstatera att resandet med Skånetrafiken har ökat ytterligare – för femtonde året i rad. En riktig framgångssaga och även viktigt för miljön. Under året har ett omfattande arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för 2030 genomförts.
Jag vill speciellt tacka de drygt 31500 engagerade och kompetenta medarbetarna vi har i Region Skåne – de som får verksamheten att fungera under alla dygnets timmar – året runt. De är värda ett varmt tack.
Region Skåne har ett viktigt uppdrag att bidra till högre tillväxt och ökad attraktionskraft, både genom att vara en samlande kraft i regionen, och genom den verksamhet som regionen finansierar och producerar, som t ex hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.
Vi ska visa på vinsten att tro på öppenhet och tolerans. Hur rörlighet och möten mellan människor är grunden för tillväxt och positiv utveckling. Hur Skånes framgångssaga bygger på öppna gränser, välkomnande av nya invånare och potentialen i Öresund. Vi i detta rum måste också visa att det självstyre som skåningarna fått betyder något och gör skillnad. Tillsammans kan vi göra skillnad för Skånes framtid. Därför är utveckling av mandatet, kontakterna med omvärlden och Öresundssamarbetet helt avgörande. Därmed kan vi nå målet med livskvalitet i världsklass och nöjda medborgare.