Skånepolitik

Skåne har en oerhörd potential. Vi har allt i Skåne, närhet till storstäder som Köpenhamn och Hamburg, en fantastisk landsbygd, forskning och vetenskap som kan ge oss ökad tillväxt, fler arbetstillfällen och fantastiska människor. Med stränder, skogar, åkrar och städer kan vi vara ett av de mer konkurrenskraftiga alternativen för utveckling och tillväxt. Skåne är en storstad med flera centrum som har jordbruket mitt i stan. Detta ger oss en tillgång som är unik och måste tillvaratas. Det ger oss också möjligheter för framtiden.

Region Skåne är det regionala självstyrelseorganet för Skåne med 1,2 miljoner invånare. Det är också samarbetsorganet för den gemensamma Öresundsregionen med 3,7 miljoner invånare. Det blir permanentat från 2011 och har ansvaret för att driva och samordna arbetet med de regionala utvecklingsfrågorna och tillväxtpolitiken. I arbetet skall hänsyn tas till både nationella och EUs utvecklingsstrategier och program. Många av de insatser som görs inom regional utveckling i Skåne har en gränsöverskridande och/eller transnationell dimension.

Skåne är en naturlig del av Öresundsregionen, tillsammans med Köpenhamn en av de starkaste tillväxtregionerna i norra Europa. Geografin är viktig och där Öresund placerar sig som Gateway till hela Östersjöregionen. Därför har Region Skåne deltagit aktivt i urformningen av den Östersjöstrategi som den svenska regeringen lanserade under sitt ordförandeskap i EU. Östersjöfrågorna är viktiga både för tillväxten och miljön för Skånes framtid.

Samarbetet mellan olika regioner i Östersjöområdet ger mervärde och alla kan dra lärdom av varandras styrkor och svagheter. Det är just i skillnaden som dynamiken bor.

För Sveriges ekonomi, där drygt 50% av BNP är exportberoende, är omvärlden viktig. Vi kan aldrig ignorera vad som händer i omvärlden. Närmast och enklast är en fungerande inre marknad i EU. Där är en lång väg kvar. Mycket arbete återstår för att få EU att verkligen ge oss en stor hemmamarknad på alla områden. Trots det kan de skånska företagen göra mer affärer i närområdet. Polen och Baltikum har stor potential på många områden. Exportandelen hos skånska företag behöver öka. Fortfarande är en alltför stor andel av det skånska näringslivet inhemskt och svenskt. Det ger inte en tillräckligt stor marknad.

På det området har det startat ett gemensamt arbete i Skåne för att skapa en gemensam vision: Europas mest innovativa region 2020. Det är ett arbete med fokus på att stärka den internationella konkurrenskraften, ökat samarbete mellan olika branscher, innovationsmiljöer och förmågan att öka kommersialiseringen av forskningsresultat.

Det har också med hjälp av EU fonder och i samverkan med region Blekinge byggts upp en Sydsvensk Entreprenörskapsfond. Där ska medel från det regionala strukturfondsprogrammet växlas upp med hjälp av privata och offentliga medel för att stötta såddföretag. EU-medlen kommer på så sätt att kunna användas långt efter programtidens slut.

Under 2010 startade också det stora projektet ESS MAX IV – TITA med syfte att stärka innovationstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen för att skapa tillväxt och jobb till följd av etableringen av de två stora forskningsanläggningarna. Alla Skånes 33 kommuner samt flera statliga aktörer deltar i arbetet.

Satsningen på BAS-projektet (Bredband för alla) gör att 97% av Skånes befolkning idag har tillgång till ADSL. Vi har nu satt igång arbete för att stärka infrastrukturen och ge merparten av Skånes befolkning tillgång till fiber år 2020. Detta är en viktig förutsättning för företagande och en balans i Skåne. Jag tycker vi borde göra försök med Skåne som en surffri eller åtminstone lågpris zon. Det skulle kunna bli en hög tillgänglighet för de som befinner sig här, hög servicenivå, men också en affärsmodell för tjänsteutveckling för de företag som arbetar inom telekom.

Det har lagts mycket tid och resurser på att ta tillvara den mångfald som finns bland regionens invånare i syfte att främja integrationen på arbetsmarknaden och bland nyföretagande. Här finns en dold resurs i regionen som behövs. Det är helt avgörande att Skåne präglas av öppenhet och tolerans annars blir det svårt att bli den dynamiska internationella region och förvalta de investeringar som görs i ESS och Max IV.

Under mandatperioden har det tagits fram ett miljöstrategiskt program av Regionala Tillväxtnämnden. Det är ett omfattande program med insatsområden som hållbara transporter, friskt och livskraftigt hav och vatten, hållbar stadsutveckling och hållbart energisystem.

Region Skåne har under innevarande period och på förslag av femklövern beslutat att bli helt fri från fossila bränslen senast år 2020. En utmaning som ställer stora krav på organisationen.

Skåningarna behöver frihet i form av lägre skattetryck, bättre förutsättningar för företagen och bättre infrastruktur. Då kan vi alla få en bättre välfärd!