Europapolitik

Det har blivit tydligare med åren hur mycket EU-politiken påverkar oss.
EU-samarbetet är viktigt. Vi måste bara förhindra problem för att skapa förutsättningar för människor att utnyttja möjligheterna. Svaret är ett återförenat Europa, som är öppet över sina egna gränser och är för global frihandel och fri rörlighet.

Den uppgift som EU har lyckats till fullo med är att skapa fred mellan medlemmarna. Det är ju också huvuduppdraget för samarbetet. Men den freden kommer inte att bestå med automatik utan måste vinnas igen och igen. EU måste lära sig hantera konflikt även utanför medlemskapets gränser. Säkerhetspolitiken måste utvecklas att även gälla de gemensamma intressena av fred i vår omvärld. Balkans och Mellanösterns konflikter borde vara och är av största intresse för oss inom EU-familjen. Att bygga en säkerhets- och försvarspolitisk allians med NATO och EU som byggstenar är dagens utmaning. När vi efter utvidgningen åter är tillbaka där Europa var före första världskriget men samtidigt har både mer av välfärd och nya hot kommer strukturerna att förändras. Vi ska trots det inte glömma att fred och frihet inte har förändrats.

När det gäller frihandel så har inte EU lyckats lika väl. Det finns fortfarande mycket att göra för att kunna tala om en inre marknad som fungerar. Det finns även oroväckande krafter som vill använda den inre marknaden som intäkt för att bygga nya murar mot den övriga omvärlden. Här måste Sverige med sin historia verkligen försvara frihandelns värden inom hela EU-samarbetet. Skall vi fortfarande finnas med i den globala konkurrensen som en välfärdsvärldsdel så måste vi låta konkurrens och öppenhet råda inom det europeiska näringslivet. Det duger inte med tullmurar, statliga monopol eller andra skyddåtgärder. De förlänger endast pinan och försämrar möjligheterna till verklig framgång.

Sverige är fortfarande en framgångsrik IT nation. På detta område har flera olika lagar med sitt ursprung i det europeiska samarbetet skapat oro och oklarheter.
Det är Ipred-lagen som inte löser frågan om upphovsrätt. Det är FRA-lagen som har en utformning som har gjort att jag ifrågasätter om den är bra.

Det är viktigare att fokusera på integritet och säkerhet på nätet än på avlyssning. Hela poängen med internet är att det inte finns en central kontrollpunkt. Nollorna och ettorna gör att det är enkelt att kryptera, dela upp informationen i småbitar och skicka varje liten bit på olika vägar. Genom att skapa osäkerhet kring medborgarnas integritet och industrins utvecklingsmöjligheter kommer antagligen den lag som skulle skydda oss mot yttre hot, bli en dyrköpt fälla.

Energiförsörjningen är avgörande. Det är dags att bygga en elledning
mellan Sverige och Baltikum. För Sverige skulle det innebära ökad säkerhet. För Baltikum ett minskat behov av Ryssland. I samband med en gemensam energipolitik i EU är det viktigt att länka samman Lettland och de andra baltiska länderna med övriga EU.