Kulturbron

Tillsammans tog Sverige, Region Skåne, Malmö, Danmark och Köpenhamn ett initiativ till en Kulturbro under hösten 2000. Det var en gigantisk manifestation med kulturinstitutionerna som bas. Den befrämjade samarbete över sundet och mellan kommuner och konstarter. Den pågick i tre månader och med högtidliga invigningar i dagarna fyra både i Danmark och Sverige. De båda kulturministrarna talade och klippte band. Utvärderingen visar på en strålande succé. En fantastisk mängd människor har hittat både över sundet och till våra kulturinstitutioner. Det handlar både om de som brukar besöka evenemang, som naturligt nog har haft bråda dagar, men framförallt på den svenska sidan, kan vi notera en ökning av unga besökare som inte tidigare har varit publik. En inbrytning som inte nog kan överskattas.

Nu är det dags att lägga grunden för framtidens Kulturbroar, skapandet av den biennal som många av oss gärna ser. Varför skall vi då satsa offentliga medel och dessutom ganska stora summor på just detta? Det är väl känt att ett rikt kulturliv är en viktig beståndsdel för att skapa ett gott samhälle och vara en attraktiv plats att verka och bo i. Skåne är en mycket rik kulturbygd både vad gäller sin egen historia samt mängden institutioner av hög kvalitet. Denna mångfald skapar ibland problem i våra kontakter med den statliga nivån, men är så viktig och så värdefull att ingenting får hindra att den skall kunna utvecklas och odlas. På den andra sidan sundet har vi huvudstaden Köpenhamn med allt vad det innebär av nationella kulturinstitutioner. Då ska vi inte glömma den mängd av spännande institutioner som finns på resten av Själland. Louisiana är kanske den mest kända.

Den höga nivån på kulturlivet som redan idag finns i Öresundsregionen är just det kluster som vi skall bygga på. Möjligheten att just här skapa en träffpunkt, ett centrum för konst och kultur för hela Östersjöregionen och norra Europa finns just här och nu. En image som gör hela Skåne till en attraktiv plats för investeringar och kvalificerad arbetskraft. Visionen är att Kulturbron kommer att vara kännetecknet för en modern region, en internationell aktör och pådrivare inom kultur, kreativitet och livskvalitet.

Ambitionen är att skapa en fristående aktör som kan vara kittet mellan kulturinstitutionerna, kulturlivet i övrigt och publiken. Den ska kunna dra till sig en internationell publik och locka fram det yttersta och mest spännande av kulturlivet. Skapa nya samband och para ihop gamla uttryckssätt till något helt nytt. Kulturbron kommer också att vara en viktig aktör när det gäller att dra sponsorpengar till regionen men också föra en diskussion kring vad och hur sponsring skall gå till.

Att stärka det vi redan har och satsa på framtiden är det bästa vi kan göra. En satsning på biennalen Kulturbro 2002 är ett viktigt steg i rätt riktning för att förverkliga den positiva framtidsbild som just nu känns möjlig i Skåne.

Pia Kinhult (m)
Ordförande Kulturnämnden Region Skåne