Elområden är ett problem

Från den 1 november 2011 efter Riksdagsbeslut delade Svenska Kraftnät in Sverige i 4 elområden. Tidigare har det varit i princip ett elområde. Anledningen var EUs beslut om fri konkurrens på elmarknaden och att ingen stamnätsoperatör får prioritera sin inhemska förbrukning på bekostnad av andra EU länders behov. Det betyder helt enkelt att import och export av el ska ske på lika villkor mellan länder. Norden är idag en gemensam elmarknad och det sker en ständig import och export mellan våra nät.

I Sverige produceras ungefär hälften av elen från vattenkraft i norra delen av landet och resterande hälften från kärnkraftsverk som efter den nya indelningen endast finns norr om elområde 4, det vill säga Sydsverige. Det gör att det finns en stor obalans i överföringen och leder till stora problem med effekten och förluster. Obalansen uppkom när Barsebäcksverket stängdes och inte direkt ledde till att beslut om omdirigering av elnätet togs. Det har lett till en sårbarhet i det sydsvenska nätet som måste åtgärdas. Det är de sammanlagda orsakerna till indelningen i elområden.

Elpriset i ett prisområde är beroende av förbrukning och export i förhållande till produktionskapacitet och överföringskapacitet i området. Poängen är att tillgång och efterfrågan skall styra elpriserna. Priset har i elområde 3 och 4 blivit högre än i övriga Sverige. Förbrukningen är större än produktion och möjlig överföringskapacitet. Detta leder till en strukturellt högre kostnad för de sydsvenska kommunerna och regionerna.

I slutet på januari är terminspriserna 6-7 öre högre i prisområde 4 vilket motsvarar en 20% skillnad. Elförbrukningen för kommunerna och regionerna i Skåne, Blekinge, Småland och Halland uppgick 2010 till 1,8 mdr kwh. Skillnaden på 20% mellan Sydsverige och norra delen av landet motsvarar ca 123 mkr. Till detta läggs att norra Sverige har lägre energiskatt vilket ytterligare ökar prisskillnaden. Energiskatten uppgår generellt till 29 öre medan den för alla kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland uppgår till 19,2 öre.

Nu gör Sydsverige en gemensam framställning till Finansdepartementet att staten utjämnar den strukturella kostnadsskillnaden som uppstått genom sänkt elskatt för elområde 3 och 4 samt kompenserar prisskillnaden via den kommunala skatteutjämningssystemet. Allt i avvaktan på den utbyggnad som borde ha gjorts när stängningen av Barsebäcksverket togs.